Prekom kreće u kontrolu odvajanja otpada

otpad
GKP Prekom

Kako je uočeno da mali dio korisnika (ispod 0,5%) ne odvaja otpad dobro, GKP Prekom Prelog obavljat će se stalne kontrole odvajanja otpada u crnim/zelenim, smeđim, plavim i žutim spremnicima, a korisnicima koji otpad ne odvajaju dobro izricati će se ugovorne kazne sukladno Odlukama JLS.

Iznos ugovorne kazne za krivo odvajanje otpada iznosi 30 kuna bez PDV-a. Korisnici koji se žele dodatno educirati ili ne znaju odvajati otpad mogu na našoj web stranici edukacije (https://pre-kom.hr/edukacija.html) pročitati sve naše upute za odvajanje otpada, a sve te upute bile su prije podijeljene svim korisnicima na kućne adrese.

Nažalost jedan još manji dio korisnika (ispod 0,1%) namjerno krivo odvaja otpad i time dovodi  u pitanje okoliš u kojem živimo. Navesti ćemo jedan primjer gdje je jedan korisnik u spremnik za odvajanje otpada stavio kanistar sa otpadnim motornim uljem koje spada u problematični otpad i mora se predati u fiksnom ili mobilnom reciklažnom dvorištu.

Otpadno motorno ulje može zagaditi tlo i podzemne vode te molimo korisnike da to ne rade jer samo čuvanjem okoliša ostaviti ćemo naša naselja čista i zdrava za našu djecu i unuke.

Izvor: GKP Prekom

Ostavi komentar