GRAD MURSKO SREDIŠĆE: Ministarstvo zaštite okoliša treba izmijeniti nepoštenu uredbu o gospodarenju otpadom

Murs ekom
Ilustracija

Iz Grada Mursko Središće stiglo je sljedeće priopćenje koje u cijelosti prenosimo:

– Po važećoj Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom Grad Mursko Središće kao i ostale jedinice lokalne samouprave na području Međimurske županije dužni su plaćati poticajnu naknadu za odlaganje komunalnog otpada (otpad koji se odlaže u zelene kante nakon selekcije) iako se već petnaest godina provodi selekcija otpada na kućnom pragu (plastika, papir, karton…). Poticajna naknada se plaća počevši od studenog 2017. godine kad je uredba stupila na snagu.

Naime, uredbom je u članku 24. propisana poticajna naknada koja jedinice lokalne samouprave stavlja i nejednaki položaj čime se pogoduje onim jedinicama lokalne samouprave koje do stupanja na snagu uredbe nisu poštivale zakonske odredbe o održivom gospodarenju otpadom i koje nisu na svom području organizirale selekciju prikupljenog otpada kako je to bilo propisano i zbog toga nisu smanjile količine odlaganja komunalnog otpada.

Godina 2015. uzeta je kao referentna godina od koje godine se sve do 2022. godine treba smanjivati količina miješanog komunalnog otpada preostalog nakon selekcije (otpad iz zelenih kanti) koji se odlaže, i to u 2022. godini na 50% ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada u 2015. godini nastalog na području te jedinice lokalne samouprave. Za Grad Mursko Središće to znači da do 2022. godine treba smanjiti količinu odloženog otpada iz zelenih kanti na cca 65 kilograma po stanovniku godišnje budući da je u 2015. godini odložio cca 130 kilograma komunalnog otpada iz zelenih kanti po stanovniku

Grad Mursko Središće obavještava javnost da se pri izradi spomenute uredbe nije uopće uzimala u obzir količina odloženog preostalog komunalnog otpada po stanovniku u gradovima i općinama RH zbog čega je došlo do diskriminacije jedinica lokalne samouprave u koje spada i Grad Mursko Središće, a koje su do donošenja uredbe znatno smanjile količinu odlaganja komunalnog otpada, što je rezultat selekcije otpada na kućnom pragu.

Naime, jedinicama lokalne samouprave koje imaju preko 400 kilograma odloženog komunalnog otpada po stanovniku godišnje nije problem smanjiti količinu odlaganja otpada na 50% do 2022. godine, međutim Gradu Mursko Središće to predstavlja problem jer smo dužni do 2022. godine smanjiti količinu odloženog komunalnog otpada odnosno otpada iz zelenih kanti na cca 65 kilograma po stanovniku godišnje. Kako će to biti teško ostvarivo dolazimo do zaključka da JLS koje će odlagati 200 kilograma po stanovniku godišnje neće plaćati poticajnu naknadu dok će Grad Mursko Središće plaćati navedenu naknadu i ukoliko smanji količinu odloženog komunalnog otpada znatno ispod 100 kilograma.

Zbog svega opisanog Grad Mursko Središće je u postupku e savjetovanja vezanog za izmjenu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode predložio da se poticajna naknada obračunava na jedini pravilan i pošten način a to je da se obračunava isključivo prema količini preostalog odloženog komunalnog otpada nakon selekcije, i to u kilogramima po stanovniku bez obzira na postotak selekcije otpada.
U brojkama to znači slijedeće. U 2015. godini odloženo je na nivou Republike Hrvatske 1.262.844 tona miješanog komunalnog otpada što u omjeru s 4.154,000 stanovnika RH uz umanjenje od 20% za 2017.godinu daje maksimalnu količinu komunalnog otpada kojji se može odložiti u iznosu od 243,00 kilograma po stanovniku što bi trebalo važiti za sve JLS na području RH.

U slučaju da se prihvate primjedbe Grada Mursko Središće na nacrt izmjena uredbe grad uopće ne bi plaćao poticajnu naknadu, jer je tijekom navedenih petnaest godina već smanjio količinu otpada koji se odlaže na 108,90 kilograma u 2018. godini, a do 2022. godine bi se na razini RH ta količina trebala kod svih JLS-a smanjiti na 151,87 kilograma po stanovniu godišnje. Dakle, Grad Mursko Središće po navedenom obračunu već ima zadovoljen kriterij 50%-tnog smanjenja predviđenog za 2022. godinu.

Ostavi komentar