MURS-EKOM započinje sa sakupljanjem biorazgradivog otpada 4. srpnja

Zeleni tjedan
Ilustracija

Komunalno poduzeće MURS-EKOM d.o.o. započinje sa sakupljanjem biorazgradivog komunalnog otpada 4. srpnja 2018.

Grad Mursko Središće o ovome je poslao vijest koju prenosimo u cijelosti.

Grad Mursko Središće s općinama Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec dana 24.05.2018. godine potpisali su Ugovor o preuzimanju komunalnog poduzeća Murs-ekom d.o.o.
Grad Mursko Središće posjeduje 85%, a općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec po 5% poslovnih udjela u trgovačkom društvu. Upravljanje poduzećem će se vršiti zajednički putem Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Cilj vlasnika je bolje upravljanje tvrtkom i pružanje kvalitetne usluge našim građanima uz povoljne cijene i poštovanje svih zakonskih obaveza.

Upravo radi toga se sa srpnjem 2018. godine uvodi usluga odvoza biorazgradivog otpada iz kućanstava. Prvi odvoz će biti u srijedu 4. srpnja na području grada Mursko Središće i općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. Korisnicima će do kraja tjedna biti podijeljene vreće za odvoz biorazgradivog otpada volumena 120 l, a odvoz će biti tjedni po kalendaru odvoza koji će biti dostavljen korisnicima.

Grad Mursko Središće je kandidirao na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavu 1000 kanti za biorazgradivi komunalni otpad te će po njihovoj isporuci građanima biti podijeljene iste.

Isto tako sa srpnjem 2018. godine kreće novi način obračuna odvoza komunalnog otpada poštujući načelo onečišćivač plaća što znači da se cijena usluge sastoji od fiksnog dijela i naknade za pojedinačni odvoz posude, o čemu ste bili obaviješteni u siječnju kada ste primili i Izjave.

Molimo korisnike koji nisu vratili Izjave da to učine što prije kako bi se mogao vršiti obračun prema stvarnom broju članova domaćinstava.

Isto tako molimo građane odnosno domaćinstva koja nisu obuhvaćena organiziranim odvozom komunalnog otpada da to što prije učine jer je to propisano zakonom.

Kako bi se poboljšala kvaliteta usluge, Grad Mursko Središće i općine Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec kreću u daljnju modernizaciju tvrtke sa naglaskom na financiranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i EU fondova.

Cilj vlasnika je da stalnim poboljšanjem ciljeva upravljanja okolišem rezultira čistim okolišem i da se poveća odvajanje otpada kao korisne sirovine s ciljem što manjeg odlaganja otpada i čišćeg okoliša.

Ostavi komentar