Da vam Carina ne zagorča blagdane: Ovo morate znati ako dolazite autom stranih reg. oznaka

auto tablica registarska oznaka
Ilustracija

Pred nama je blagdan Svih svetih, a tim se povodom u Hrvatsku vraćaju mnogi naši ljudi.

Kako saznaju Međimurske novine na hrvatskoj granici često se zaustavljaju vozila stranih registracija od službenika Carine i naplaćuju kazne. Ali ne samo na granicama, nego Carina i policija zaustavljaju, te kontroliraju vozila stranih registarskih vozila na cestama i parkiralištima u Međimurju, te pišu kazne koje znaju biti i drastične, kako nam se požalio jedan od čitatelja.

Od Carinske uprave potražili smo točnu informaciju što sve treba znati o vožnji automobila stranih registracija u Hrvatsku te koja uloga i ovlaštenje službenika Carine kontroli vožnje automobila stranih registracija u našu zemlju.

-Fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ne smije koristiti motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU, ukoliko nije ostvarila pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, bez obzira na punomoć. Ako policija ili carinski službenici zateknu fizičku osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u posjedu ili upravljanju motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici EU, a koja nije ostvarila pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, smatrat će se da se radi o nezakonitoj uporabi motornog vozila na području RH, zbog čega, neovisno što nije vlasnik vozila, bit će obračunat posebni porez kao da je vozilo prijavljeno radi registracije u RH, a također će biti pokrenut prekršajni postupak – objašnjava ukratko Carinska uprava.

Evo cijelog objašnjenja:

A) „Što sve treba znati o vožnji automobila stranih registracija u RH“ ?

Uporabu vozila stranih registarskih oznaka u Republici Hrvatskoj nakon pristupanja u punopravno članstvo Europske unije može se tumačiti ovisno o tome:

-radi li se o vozilima registarskih oznaka zemalja članica Europske unije,

-radi li se o vozilima stranih registarskih oznaka iz trećih zemalja, odnosno zemalja koje nisu članice  Europske unije (npr. Švicarska, BiH, Srbija…).

  • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU na području Republike Hrvatske

Uporaba vozila registarskih oznaka zemalja članica EU regulirana je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br.15/13,148/13,115/16), (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (NN 52/13 – 1/17).

Nezakonita uporaba

Zakonom je propisano  da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kada se utvrdi da je fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj posjedovala ili raspolagala motornim vozilom na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili koristila takvo motorno vozilo na cesti u Republici Hrvatskoj.

Dakle, ako vas policija ili carinski službenici zateknu u posjedu ili upravljanju motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici EU, a niste ostvarili pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila u jednom od tri niže opisana slučaja, smatrat će se da se radi o nezakonitoj uporabi motornog vozila na području RH, zbog čega, neovisno što niste vlasnik vozila, će biti obračunat posebni porez kao da ste ga prijavili radi registracije u Republici Hrvatskoj, a također će biti pokrenut prekršajni postupak.

Prebivalište u Republici Hrvatskoj

Zakon propisuje da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području RH stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području RH.

Carinska uprava i druga nadležna tijela su ovlaštena od fizičke osobe tražiti sve isprave i podatke potrebne za utvrđivanje njenog prebivališta, kao i u tu svrhu poduzimati po službenoj dužnosti sve druge potrebne mjere.

IZUZEĆA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA:

  1. Kratkotrajna uporaba

Ako motorno vozilo iznajmite, uzmete u leasing ili posudite u drugoj državi članici Europske unije radi kratkotrajne uporabe u Republici Hrvatskoj obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje RH.  U tom slučaju motorno vozilo smije biti u uporabi na području RH najduže 15 dana od dana prijave u kojem roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili iznajmila, odnosno koja se prijavila  radi kratkotrajne uporabe. Isto to motorno vozilo ne smijete ponovno uporabiti na cestama u RH u roku od godine dana od dana prethodne prijave.

  1. Zaposleni ste kod poslodavca u drugoj državi članici EU

Ako ste zaposleni kod poslodavca u drugoj državi članici Europske unije, a vozilo je u vlasništvu ili u leasingu kod vašeg poslodavca koji vam je dao motorno vozilo na korištenje, obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi prije prvog unosa motornog vozila na područje RH.

Važno je znati da se pod zaposlenjem kod poslodavca u drugoj državi članici EU podrazumijeva da je vaše stalno mjesto rada izvan Republike Hrvatske što ćete morati dokazati i potvrdom o registriranom boravku u drugoj državi članici EU. Pravo na izuzeće ne mogu ostvariti osobe koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU s mjestom rada i prijavom u RH ili koje su zaposlene da bi za njega obavljali poslove na području RH. Odobrenje će se izdati jedino ako je nedvojbeno utvrđeno da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba izvan područja RH, a s vozilom ćete u Republiku Hrvatsku dolaziti povremeno (na primjer vikendom, u posjete obitelji ili sl.).

3. Imate registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici EU ili ste odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici EU

Ako imate registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je registrirano na vaše ime ili ste ga uzeli u leasing ili ako ste odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici Europske unije, a motorno vozilo je u vlasništvu ili uzeto u leasing od tog stranog pravnog subjekta, obvezni ste prijaviti se Carinskoj upravi prije prvog unosa motornog vozila na područje RH.

Važno je znati da ćete u postupku, između ostalog, trebati dokazati da imate registriran boravak u drugoj državi članici EU, kao i dostaviti i financijsku dokumentaciju  kako bi se utvrdilo radi li se o stvarnom obavljanju poslova u drugoj državi članici EU. Odobrenje će se izdati jedino ako je nedvojbeno utvrđeno da je prvenstvena namjena motornog vozila obavljanje poslova ili uporaba izvan područja RH, a s vozilom ćete u RH  dolaziti povremeno.

  • Korištenje motornog vozila registriranog u trećim zemljama na području Republike Hrvatske

Uporaba strane robe na carinskom području Unije (država članica EU), u konkretnom slučaju automobila stranih registracijskih oznaka, može se dozvoliti u okviru postupka privremenog uvoza. Postupak privremenog uvoza prijevoznih sredstava reguliran je odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 (SL L 343/1, 29.12.2015.) a sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 16/98, 8/99,1/03, 8/03).

Sukladno tome, pravo na privremeni uvoz osobnog automobila uz oslobođenje plaćanja carine i poreza može se ostvariti uz ispunjavanje sljedećih uvjeta – prijevozna sredstva za privatnu uporabu:

– moraju biti registrirana na teritoriju različitom od teritorija privremenog uvoza,

– moraju biti registrirana na ime osobe sa sjedištem ili prebivalištem na teritoriju izvan teritorija privremenog uvoza,

– moraju ih uvesti i koristiti osobe koje žive na tom teritoriju.

Također, prijevozna sredstva za privatnu uporabu mogu koristiti treće osobe kojima je dana punomoć od strane osoba kojima je odobren privremeni uvoz.  Propisano je da ukoliko prijevozna sredstva upotrebljava privatno treća osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije, potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se pod uvjetom da je tu osobu korisnik odobrenja propisno ovlastio u pisanom obliku.

Upravo stoga, primjerice, motornim vozilom stranih registracijskih oznaka može u Republici Hrvatskoj upravljati isključivo strani državljanin s prebivalištem, odnosno poslovnim nastanom u zemlji registracije, drugi strani državljanin koji ima prebivalište, odnosno poslovni nastan u nekoj trećoj zemlji, kao i hrvatski državljanin koji ima uobičajeno mjesto boravka u inozemstvu, pri čemu se odnosno vozilo može sveukupno nalaziti i koristiti u Republici Hrvatskoj/EU najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, nakon čega odnosno vozilo mora napustiti carinsko područje Unije/RH.

Dakle, hrvatski ili strani državljanin koji ima uobičajeno mjesto boravka u Republici Hrvatskoj (što podrazumijeva boravak u RH od 185 i više dana u godini, kontinuirano ili s prekidima) ne smije koristiti vozilo stranih registracijskih oznaka u Republici Hrvatskoj, neovisno što eventualno posjeduje vozačku dozvolu zemlje registracije.

B) „Koja je uloga i ovlaštenje službenika Carine RH u kontroli vožnje automobila stranih registracija u RH“ ?

Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13, 30/14, 115/16) propisani su  poslovi carinske službe (čl. 4.: utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja) i carinske ovlasti (čl. 14.: prikupljanje, procjena, evidentiranje, obrada i korištenje podataka i obavijesti; pregled dokumentacije te provjere vjerodostojnosti i istinitosti isprava; provjera istovjetnosti osoba; provjera statusa i svojstva robe; pozivanje; davanje upozorenja i naredbi; privremeno ograničavanje slobode kretanja; pregled osoba; pregled robe; praćenje, zaustavljanje, pregled i pretraga prometnih sredstava; ulazak, pregled i pretraga poslovnih prostorija, prostora i objekata; privremeno oduzimanje robe i isprava;  uporaba sredstava prisile).

Napominjemo da su ovlašteni službenici Carinske uprave i drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske ovlašteni tražiti od fizičke osobe sve isprave i podatke (npr. ugovor o radu, potvrda o zaposlenju, prijava boravka, putni nalog i slično te pisano ovlaštenje vlasnika – ako se službeno vozilo koristi u privatne svrhe) potrebne za utvrđivanje njezina boravišta i prava korištenja vozila na teritoriju RH pa je zato potrebno da ih se posjeduje u vozilu.

Ostavi komentar