ŠTRIGOVA: Ne uredite li pravilno poljoprivredno zemljište – može vas stići kazna i do 10 tisuća kuna

ambrozija

Općinsko vijeće Općine Štrigova  donijelo je Odluku kojom se utvrđuju agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Štrigova.

Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona i ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

a) minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka

b) sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

c) suzbijanje organizama štetnih za bilje

d) gospodarenje biljnim ostatcima

e) održavanje organske tvari i humusa u tlu

f) održavanje povoljne strukture tla

g) zaštita od erozije

h) održavanje plodnosti tla.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Pravilniku o agrotehničkim mjerama i ovoj Odluci.

Zbog zaštite zdravlja stanovništva obvezuju se vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta uništit ambroziju prije cvatnje na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Također se obvezuju na provođenje mjera za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika, radi sprečavanja širenja biljnih bolesti i štetnika.

Istom Odlukom određene su i novčane kazne koje se kreću u iznosima do 10.000 kn.

Nadzor nad navedenim obavlja komunalno poljoprivredni redar, a o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama dužan je redovito izvještavati poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju.

Općina Štrigova će svojim djelovanjem poduzimati sve zakonske odredbe kako bi se poljoprivredna zemljišta održavala u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te ostalim pravilnicima, što znači da će podnositi prekršajne prijave za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko se vlasnici ili ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta neće pridržavati agrotehničkih mjera.

Zbog pojave zlatne žutice vinove loze koja je jedna od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, a vrlo brzo kad se pojavi poprima razmjere epidemije Općina će dostavljati podatke Fitosanitarnoj inspekciji ukoliko posjednici vinove loze neće provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( „Narodne novine“ br 46/17., 48/18. ).

Fitosanitarne mjere, koje se poduzimaju nakon nalaza zlatne žutice imaju za cilj iskorjenjivanje bolesti, sprečavanje ili ograničavanje njenog daljnjeg širenja. Kako bi se to postiglo važno je pravodobno otkriti žarišta te bolesti.

Isto tako svaki mještanin Općine dužan je prijaviti svakoga tko se ne pridržava navedene naredbe na broj telefona 099 696 6105 Stjepan Pozderec, komunalni redar Općine Štrigova ili 042/200-422 ili 042/200-426, Fitosanitarna inspekcija Varaždin.

Rok za izvršavanje navedenih mjera je 15. rujna 2019. godine. Nakon toga će se na licu mjesta provoditi kontrola i u slučaju nepoštivanja ovih mjera odrediti će se odmah novčane kazne i podnositi će se prekršajne prijave za pokretanje prekršajnog postupka.

Izvor: Općina Štrigova

Ostavi komentar