Koliko bi trebala iznositi cijena obvezne minimalne javne usluge odvoza otpada u Čakovcu?

spremnici-za-otpad-1280x639

Grad Čakovec poziva javnost da se uključi u e-savjetovanje i sudjeluje u odlučivanju o obračunu cijena sakupljanja komunalnog otpada, pošto je pokrenut postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za cijenu obvezne minimalne javne usluge odvoza otpada.

Cijelo priopćenje Grada, kao i poveznicu na e-savjetovanje možete pronaći u nastavku.

Nakon što je na snagu stupio Zakon o gospodarenju otpadom koji sa sobom pritom donosi promjenu načina obračuna cijene sakupljanja komunalnog otpada, prvotni prijedlog odluka pod ingerencijom Čakom-a s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća povukla je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

Naime kako je objasnila, novi zakon definira i novo formiranje cijena koje sada ima fiksni i varijabilni dio, a pritom nije izostavljena mogućnost da se određena kućanstva oslobode prevelikih troškova i da se osiguraju tzv. povlaštene cijene našim sugrađanima, za koje je to moguće. Upravo iz tog razloga Odluka o promijeni cijena još nije donesena i usvojena, te su se tijekom proteklog vremena na zajedničkim sastancima svih jedinica lokalne samouprave, suvlasnika Čakom-a, iskristalizirali benefiti za pojedine korisnike.

Sudjelujte u e-savjetovanju na internetskim stranicama Grada Čakovca koje traje 30 dana!

U ovom trenutku Odluka je dostupna na e-savjetovanju koje traje 30 dana, valja napomenuti kako se radi o prijedlogu one Odluke koja će nakon savjetovanja ići na donošenje gradskom i općinskim vijećima. Dakle u tom periodu građani na internetskim stranicama Grada Čakovca imaju mogućnost uključenja u javno dostupno e-savjetovanje, točnije postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za cijenu obvezne minimalne javne usluge odvoza otpada, te samim time mogu biti dio kreiranja daljnje politike odvoza otpada.

Nakon zaprimanja svih prijedloga, sugestija, izmjena i slično, isti će biti analizirani i nakon toga će nacrt prijedloga biti upućen gradskom i općinskim vijećima svih suvlasnika Čakoma. Provođenjem Odluke cilj je uskladiti cijene sa Zakonom, ali i pritom prilagoditi mogućnostima korisnika i težiti poboljšanju učinkovitosti odvoza otpada na našem području.

Što se mijenja u novoj Odluci i tko ima pravo na nove popuste?

U prijedlogu prvobitne Odluke spremnik za miješani komunalni otpad bio je volumena 120 l, 240 l i 360 l, dok je sada dodan volumen kante i od 80 l. Novost je ujedno u tome da se, za spomenute nove spremnike od 80 l, za 1 odnosno 2 korisnika kućanstva koji uredno odvajaju otpad, omogućuje popust od 33%. Točnije, povlašteni korisnici su jednočlana i dvočlana kućanstva neovisno jesu li u samostojećim kućama ili zgradama (stanovima) te ostvaruju popust od 33,33 % i otpad će odlagati u manjim posudama, dok će oni u zgradama otpad odlagati u iste spremnike kao i ostali stanari u zgradi.

Za povlaštene korisnike u kućama cijena obavezne minimalne javne usluge je 42,00 kn i cijena za jedan dodatni odvoz je 9,33 kn. Cijena za povlaštene u zgradama je ovisna o broju zaduženih posuda i broju stanara, a povlašteni su i povremeni korisnici koji povremeno koriste nekretninu i ne odlažu otpad cijele godine (inozemci, sezonci, koji ne žive i ne koriste nekretninu svih 12 mjeseci nego samo 2-3 mjeseca na godinu) – ostvaruju popust od 50 % i otpad će odlagati putem vreća za miješani komunalni otpad – cijena obvezne minimalne javne usluge je 31,50 kn + vreća za miješani komunalni otpad (80 l) – 14,00 kn. Povlašteni su i korisnici iz kategorije ne kućanstva (pravne osobe) koji za odlaganje otpada ne trebaju posudu (manji obrtnici, uredi). Oni ostvaruju popust od 33,33 % i otpad odlažu putem vreća za miješani komunalni otpad – cijena obvezne minimalne javne usluge je 63,00 kn + vreća za miješani komunalni otpad (80 l) 14,00 kn.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene javne usluge s osnova odvojene predaje biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, glomaznog otpada i opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada i posljedično zbog stvaranja manje količine miješanog komunalnog otpada, korisnik usluge je dužan očitovati se davatelju usluge o odvojenoj predaji otpada i posljedičnom stvaranju manje količine miješanog komunalnog otpada, u Izjavi o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te omogućiti svakodobni nadzor predmetne okolnosti davatelju usluge.

Novi prijedlozi cijena – 63 s PDV-om za kućanstva, a 94,50 s PDV-om za ne kućanstva, uz smanjenje ugovornih kazni

„Neminovno je da će novi Zakon donijeti povećanje cijene, u ovom slučaju ono će biti manje nego je bilo prvotno najavljeno, a kao rezultat racionalizacije poslovanja Čakom-a i dogovorom jedinica lokalne samouprave. Nova Odluka ima za cilj da, uz sva ostala povećanja troškova života, ne bude preveliki udarac na građane i da omogući određenim skupinama pravo na olakšice.  Kako je jasno dano do znanja da se cijena ni pod kojim uvjetom ne smije povisiti na način na koji bi ugrozila neke sugrađane, promjena je u Odluci i ta da će se građanima koji su socijalno ugroženi naći način sufinanciranja odvoza otpada kroz Proračun“, objasnila je Cividini.

Što se tiče same cijene usluge, Odlukom koja je dostupna za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću obuhvaćan je njen fiksni dio. U odnosu na nacrt prijedloga Odluke koji je upućen i skinut s dnevnog reda na sjednici krajem siječnja, u tom su dijelu sljedeće promjene: jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo bila je 65,40 kune s PDV-om, sada je predložena 63,00 kuna s PDV-om,  dok je za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo bila 98,10 kuna sa PDV-om, a prema novom prijedlogu Odluke iznosi 94,50 kuna s PDV-om.

Nakon usvajanja Odluke, a ukoliko će biti prihvaćena na sjednicama gradskog i općinskih vijeća, Čakomu će se predložiti i smanjenje varijabilnog dijela gdje bi za kućanstva naspram dosadašnjih 17,35 iznosio 14,00 kuna, a za ne kućanstva naspram 26,03 iznosio 21,00 kn. Nova Odluka, kao i ona stara, obuhvaća ugovorne kazne, ali su iste u novom prijedlogu smanjene, čime se na neki način nagrađuje građane za savjesno gospodarenje otpadom, ali i apelira na povećano sortiranje otpada i u konačnici smanjenje odvoza miješanog komunalnog otpada.

Iako je izgradnja Piškornice obećana još 2018. godine, trenutno je upitno hoće li profunkcionirati do 2025., pa Grad Čakovec do tada mora još pomnije voditi računa o količini miješanog komunalnog otpada, kao i odlagalištu u Totovcu te kapacitetima kojima isti raspolaže. „Kako bi se pomoglo MO Totovec i tamošnjim mještanima, planira se uvesti eko renta koju će plaćati sve jedinice lokalne samouprave koje odlažu otpad u Totovcu. Taj novac uložit ćemo u sanaciju odlagališta, kako bi moglo nesmetano funkcionirati do početka rada Regionalnog odlagališta otpada u Piškornici, po sadašnjem planu 2025. godine“, rekla je gradonačelnica Čakovca.

Spomenimo da ukoliko se građani slože s predloženom novom Odlukom, oni koji koriste odvoz otpada pod ingerencijom Čakom- a i dalje će imati najpovoljnije cijene odvoza u Međimurju, ne računajući dodatne benefite i popuste. Naime cijena obvezne minimalne javne usluge kućanstvima i dalje će biti niža od one donesene od strane Murs-ekoma i Prekoma.

Savjetovanje je otvoreno od 25. ožujka do 24. travnja 2022. godine.

LINK na e-savjetovanje: https://www.esavjetovanja.cakovec.hr/nacrt-prijedloga-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-grada-cakovca-2022/

Ostavi komentar