Svjetski dan rehabilitatora: Predstavljamo MURID-ove izvrsne djelatnice!

MURID-ove rehabilitatorice

Danas se obilježava Nacionalni dan rehabilitatora, a na području Međimurja istaknule su se MURID-ove rehabilitatorice koje se svakodnevno bave intervencijom u ranom djetinjstvu. Edukacijski rehabilitator u ranoj intervenciji usmjeren je na rad s djecom najmlađe dobi koja su rođena s čimbenicima neurorazvojnog ili socijalnog rizika, djecom s utvrđenim razvojnim odstupanjima ili teškoćama, kao i na rad s njihovim obiteljima.

U nastavku pogledajte šest izvrsnih rehabilitatorica MURID-a, te njihovo znanje i vještine u sustavu rane intervencije u djetinjstvu!

Nikolina Horvat

Edukacijski rehabilitator u ranoj intervenciji usmjeren je na rad s djecom najmlađe dobi koja su rođena s čimbenicima neurorazvojnog ili socijalnog rizika, djecom s utvrđenim razvojnim odstupanjima ili teškoćama, kao i na rad s njihovim obiteljima. Važna uloga edukacijskog rehabilitatora u ranoj intervenciji je vješto komunicirati s roditeljima djeteta s teškoćama ili rizikom za njihov razvoj, ojačati njihove intuitivne roditeljske vještine te im pomoći da razumiju potrebe svog djeteta i omoguće mu uvjete potrebne za optimalan razvoj. U direktnom radu s djetetom, edukacijski rehabilitator u ranoj intervenciji koristi različite, znanstveno utemeljene metode poticanja različitih aspekata djetetovog razvoja, te provodi habilitacijske programe temeljene na detaljnoj procjeni djetetovih sposobnosti i vještina te individualiziranom planu i programu razvoja. Područja razvoja djeteta na koja je usmjeren rad edukacijskog rehabilitatora u ranoj intervenciji su sljedeća: poticanje razvoja vještina rane komunikacije, poticanje razvoja vještina socijalne komunikacije, poticanje interakcije roditelj – dijete, poticanje bazičnog perceptivno – motoričkog razvoja, poticanje razvoja grube i fine motorike, poticanje razvoja kognitivnih vještina, poticanje razvoja vještina igre, poticanje razvoja funkcionalnih sposobnosti (razvoj svakodnevnih vještina, vještina hranjenja, higijene, samozbrinjavanja i sl.) Edukacijski rehabilitator u ranoj intervenciji programe provodi u različitim terapijskim okruženjima od roditeljskog doma kroz patronažne posjete obitelji, pružanja podrške u predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, do terapijskog rada u kliničkim uvjetima.

Nikolina Horvat
Nikolina Horvat

Marija Repalust

Edukacijski rehabilitator u poludnevnom boravku Međimurske Iskrice radi sa djecom s poremećajima iz autističnog spektra. Skupinu polazi šestero djece, neka djeca su kroz cijeli tjedan u Iskricama, a neka po principu djelomične integracije – dakle, dva dana borave u ovoj posebnoj skupini, dok su ostale dane integrirani u redovne predškolske skupine. Boravak djece organiziran je kroz ustaljeni ritam i raspored koji podrazumijeva slobodnu igru, doručak, vrijeme kruga, individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad, kreativne likovne i glazbene aktivnosti, ručak te grupne aktivnosti usmjerene učenju u prirodnom okruženju, interakciji s vršnjacima te zajedničkoj igri. U Iskricama djeca uče kako komunicirati kroz igru i radost te se potiče stvaranje intrizične motiviranosti za daljnje učenje. Jedan dan u tjednu rezerviran je za pružanje podrške roditeljima u njihovom domu ili preškolskim ustanovama, ukoliko je potrebno. Na taj način se osigurava stvaranje okoline koja će biti poticajna za djetetov rast i razvoj.

Marija Repalust
Marija Repalust

Petra Marković

Edukacijski rehabilitator pruža i uslugu savjetovanja i podršku obitelji djece s razvojnim, biološkim i socijalnim rizicima. U okviru Savjetovališta pruža se početna procjena djetetovih jakih strana, procjena s ciljem utvrđivanja njegovih potreba, psihosocijalno savjetovanje roditeljima, informiranje obitelji o socijalnim uslugama i pružateljima usluga te pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi. Cilj i svrha savjetovališta je poticanje značaja rane intervencije, pružanje podrške i osnaživanje roditelja i obitelji djece kako bi se što brže i efikasnije osigurali uvjeti za što optimalniji razvoj djeteta s teškoćama ili onih s rizikom te samim time i poboljšala kvaliteta života cijele obitelji.

Petra Marković
Petra Marković

Ivana Blažinčić

Učitelj edukacijski rehabilitator u 1. osnovnoj školi Čakovec provodi posebni program uz individualizirane postupkeiz obrazovnih predmeta u posebnom razrednom odjelu, što znači da kreira, realizira i evaluiraindividualizirane odgojno-obrazovne programe na mjesečnoj razini te izrađuje godišnji plan i program rada za učenike s teškoćama. Individualizirani odgojno-obrazovni program podrazumijeva razvoj profila učenika, razvoj ciljeva i ishoda učenja te identifikaciju modela prilagodbe, osiguravanje potpore te praćenje ciljeva i ishoda učenja. Na satovima razrednika učitelj educ. rehab. provodi različite radionice vezane uz obilježavanje važnih datuma(npr. Međunarodni dan dječjih prava, Sveti Nikola, Valentinovo,…), ali i radionice koje se odnose na rješavanje specifičnih problema koji se javljaju u razredu (npr. međusobno ruganje i zadirkivanje). Učitelj edukacijski rehabilitatoruvodi stručne postupke i nove metode rada u rad s učenicima s teškoćama te izrađuje ispitne, rehabilitacijske i didaktičke materijale. Piše različita mišljenja i preporuke za rad s učenicima s teškoćama, ovisno o potrebama same djece i njihovih roditelja. Dužan je sudjelovati na sjednicama Učiteljskog i Razrednog vijeća osnovne škole te na stručnim usavršavanjima u školi i u organizaciji MZOS-a, AZOO-a i ostalih institucija. Svakodnevno razgovara s roditeljima o ponašanju i postignuću djeteta u školi, demonstrira način rada i daje savjete za rad s djetetom kod kuće. Surađuje s ravnateljem škole, stručnim suradnicima i učiteljima razredne i predmetne nastave kroz razmjenu materijala, iskustva i informacija, ali i ostalim stručnjacima koji su uključeni u život djeteta kroz razgovore i supervizije. Učiteljima pruža savjetodavnu podršku u primjeni didaktičko-metodičkih postupaka s obzirom na oblike, metode, sredstva,  sadržaje i zahtjeve koje mogu koristiti u radu s učenicima s teškoćama, kroz konstantnu evaluaciju i samoevaluaciju. Pruža stručnu potporu pomoćnicima u nastavi u neposrednom radu s učenicima s teškoćama. Timski pristup očituje se u realizaciji mnogih drugih aktivnosti, kao što su primjerice školski projekti inicirani od strane školskih djelatnika u koje se zajedno s učenicima bez teškoća uključuju i učenici s teškoćama.

Ivana Blažinčić
Ivana Blažinčić

 

Rahela Buterin

Uloga edukacijskog rehabilitatora–stručnog suradnika u srednjoj školije veoma široka. Osim što pruža podršku u poučavanju učenika s teškoćama u razvoju, edukacijski rehabilitator se bavi savjetovanjem nastavnik apovezanim s učenjem, prilagodbom i provjeravanjem učenika s različitim teškoćama koji su uključeni u redovne i posebne razrede. Rehabilitator učenicima s teškoćama u razvoju pruža dodatnu podršku kroz individualan i grupni rad. Nakon što edukacijski rehabilitator napravi sveobuhvatnu procjenu učenikovih sposobnosti, određuje područja u kojima je učeniku potrebna dodatna podrška, provodi programe kojima potiče što veću samostalnost i osposobljvanje učenika za svakodnevni životi na kraju radi završnu procjenu kojom se mjeri učinkovitost provedenog programa, a sve to u suradnji s nastavnicima i roditeljima. Rehabilitator provodi radionice završnjake kojima ih želi senzibilizirati radi što bolje uključenosti učenika s teškoćama. Učenici s teškoćama u razvoju, kao i njihovi vršnjaci, u srednjoj školi prolaze kroz razdoblje adolescencije, istraživanja vlastitog identiteta, nesretnih ljubavi i sl. pa im rehabilitator pruža podršku u shvaćanju i nošenju s ovim dinamičnim razdobljem života.

Karolina Blagović

Kreatori politike i ulagatelji prepoznali su da je osim mjerenja financijske dobiti, važnije mjerenje društvenog učinka organizacije, kako bi mogli donijeti odluke o tome gdje uložiti sredstva. Globalni cilj ovakvog mjerenja je pokazati zajednici i dionicima financija koliko organizacija doprinosi razvoju te iste zajednice. Kako bi se izmjerio društveni utjecaj organizacije, potrebno je da je u mjerenju uključeno društvo, odnosno pojedinac koji je direktno ili indirektno povezan uslugama organizacije. U području rane intervencije također bi bilo poželjno mjeriti društveni utjecaj pružatelja usluga rane intervencije na zajednicu i pojedinca. MURID (Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) fokus mjerenja stavlja najprije na roditelje, budući da dobrobit roditelja indirektno utječe na njihovo dijete s razvojnim odnosno socijalnim rizicima. Budući da su roditelji i njihova djeca s razvojnim odnosno socijalnim rizicima krajnji korisnici pruženih usluga MURIDa, poželjno je ispitati da li usluge MURIDa na korisnike rezultiraju pozitivnim ili negativnim promjenama u njihovim životima, a koji će dalje utjecati na druge aspekte u društvu (predškolsko odgojno-obrazovna skupina, bolnica, lokalna zajednica i slično). Ovim načinom mjerenja MURID može razvijati usluge koje maksimiziraju pozitivne ishode i smanjuju negativni ishod kako za korisnike, tako i za cijelu zajednicu.

Karolina Blagović
Karolina Blagović

Silvija Pucko 

Kroz široko područje djelatnosti edukacijskog rehabilitatora neminovna je težnja ka praćenju najnovijih svjetskih spoznaja i stvaranju kvalitetnih programa u zajednici. Upravo s toma željom edukacijski rehabilitator je potaknuo je osnivanje i stvaranje inovativnih projekata i programa kojima se bavi MURID. Rana probir, savjetovanje , dijagnostike te terapijske procesi od samog rođenja ili pojavnosti djeteta s razvojnim ili socijalnim rizikom najučinkovitija su i najisplativija edukacijsko-rehabilitacijska metoda. Nažalost u Hrvatskoj je rana intervencija socijalna usluga koje smo najkasnije postali svjesni, pa kako bi se ona mogla provoditi edukacijski rehabilitatori nužno postaju i inicijatori i promotori i zagovaratelji rane intervencije, a ponajviše stručnog pristupa radu te primjene znantveno učinkovitih metoda rada. Osim bitke sa financijskom održivošću, rukovođenje transdisciplinarnih timova veliki je izazov u radu koji stvara temelj maksimalnim utjecajem na razvoj djeteta i njegov napredak u cjelini te je edukacijskom rehabilitatoru-izvršnom direktoru veliki izazov u svakodnevnom radu.

FOTO: Privatna fotogalerija

 

Ostavi komentar