Prihodi od poreza u M. Središću 64 posto veći od plana, a evo kamo ide dva milijuna “slobodnih” kuna

drazen srpak

U srijedu, 12. rujna, održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Murskog Središća na kojoj su glavne točke bile Polugodišnji obračun proračuna, Izvješće o radu gradonačelnika, Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava u iznosu od dva milijuna kuna, Promjena Poslovnika Gradskog vijeća, Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Mursko Središće, Odluka o osnovama pravila rada mjesnih odbora te četvrti rebalans proračuna Grada Mursko Središće.

Iz Grada su o sjednici poslali priopćenje koje donosimo u nastavku.

Kod prve točke Polugodišnji obračun proračuna nije bilo neke posebne rasprave. Gradonačelnik Dražen Srpak je objasnio vijećnicima obrazloženje koje su dobili u materijalima iz kojeg je vidljivo da Grad Mursko Središće na dan 30.06.2018. godine iskazuje višak u poslovanju u iznosu od 3.652.242,84 kune dok proračunski korisnici, Dječji vrtić i Gradska knjižnica također iskazuju višak u poslovanju u iznosu od 61.000,00 kuna. Ukupni prihodi i primici za razdoblje do 30.06.2018. godine iznose 10.258.670,66 kuna.

Posebno treba istaknuti da su prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 7.976.653,69 kuna što je 64,12% od planiranog, a što ukazuje na veći broj zaposlenih i veće plaće na području grada Mursko Središće.

Dok na rashodovnoj strani valja istaknuti da su primjerice rashodi za zaposlene realizirani samo u iznosu od 41,75% od planiranog.

Gradonačelnik Dražen Srpak je podnio pisano Izvješće o svom radu za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine, a vijećnici nisu imali nikakvi primjedbi na isto.

Obzirom što Grad ima slobodnih novčanih sredstava ona se deponiraju na depozit kako bi se ostvarila veća kamata te je tako donesena Odluka o deponiranju slobodnih novčanih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kuna dok je na drugom depozitu isto tako deponirano također 2.000.000,00 pa tako Grad ima ukupno deponiranih 4.000.000,00 kuna, nema nikakvih dugovanja uz već sve pokrivene i plaćene investicije.

Poslovničkom Odlukom rada Gradskog vijeća zbog različitih tumačenja nekih članaka Poslovnika detaljnije je uređena mogućnost prisustvovanja na sjednicama Gradskog vijeća. Sjednice Gradskog vijeća su javne posebice je javnost sjednica osigurana nazočnošću medija, a pojedinci koji nisu članovi Gradskog vijeća ili stručne službe Grada na njima mogu prisustvovati u slučaju da su na dnevnom redu točke iz njihovog interesa i djelokruga rada. Oni na sjednicama prisustvuju na poziv predsjednika Gradskog vijeća ili pak na temelju svojeg osobnog zahtjeva koji upućuju predsjedniku Gradskog vijeća te o tom slučaju on odlučuje o potrebi prisustvovanja te im u tom slučaju također upućuje poziv ako je prisustvovanje opravdano i potrebito.

Također se na temelju naloga inspektora uskladila Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području grada Mursko Središće. U sklopu toga gradonačelnik je izvijestio vijećnike o mjerama koje se poduzimaju da se prekine s paljevinama te je tako u suradnji s policijom detektiran jedan počinitelj i propisana mu je maksimalna kazna. Obzirom što se radi o paljenju opasnog otpada, vrlo štetnog po zdravlje građana, smatraju da se protiv takvih osoba mora podnositi kaznena prijava te će se po tom smislu pokrenuti radnje.

Pod točkom šest raspravljalo se o sadašnjem i budućem radu mjesnih odbora, a gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo njihovim angažmanom koji je bio na visokom nivou. Obzirom što nas čekaju jako veliki projekti u kojem će trebati još veći angažman, najviše predsjednika mjesnih odbora, a njihove naknade nisu petnaestak godina usklađivane došlo je do manje projekcije istih. Tako će predsjednik Mjesnog odbora Mursko Središće za svoj rad primati 1.000,00 kuna mjesečno, predsjednik Mjesnog odbora Peklenica 750,00 kuna, a u ostalim naseljima po 500,00 kuna mjesečno. Članovi vijeća mjesnih odbora primati će po 750,00 kuna na godišnjoj razini. Obzirom što su predsjednici svakodnevno angažirani na uređenju svojih naselja riječ je zapravo samo o nadoknadi troškova koji nastaju obavljanjem te funkcije.

Zadnjom točkom – četvrtim rebalansom proračuna omogućeno je da se nastavi dogradnja i adaptacija društvenog doma u Peklenici te da se kupi klavir za potrebe Centra za kulturu.

Grad Mursko Središće već više godina ulaže u društveni dom Peklenica, a ove godine smo po prvi puta uspjeli za taj projekt dobiti 200.000,00 kuna od Ministarstva kulture i 250.000,00 od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te 100.000,00 od Međimurske županije. Vrijednost procijenjene javne nabave bila je 750.000,00 kuna, a na nju je pristigla samo jedna ponuda u iznosu većem za 124.000,00 kuna. Da bi se mogao potpisati ugovor sa izvođačem i da bi se nastavilo uređenje društvenog doma trebalo je rebalansom proračuna ta sredstva i osigurati ili pak poništiti javnu nabavu čime bismo izgubili još dva mjeseca. Rok za povlačenje dobivenih 450.000,00 kuna i opravdavanje uloženog prema ministarstvima je 15.11.2018. godine te bi, da se ovim rebalansom to nije uredilo, ta sredstva propala. Također je rebalansom osigurano 25.000,00 kuna za kupnji klavira za Centar za kulturu. Rebalans proračuna usvojen je većinom glasova dok su vijećnici SDP-a i HSU-a glasali protiv.

Sjednica Gradskog vijeća trajala je tri sata i završila je u 20:00 sati.

Ostavi komentar