Jednostavna uputstva za podnošenje porezne prijave

porez
Ilustracija

Obračun poreza na dohodak za građane ove godine se provodi na isti način kako se to provodilo i prošle godine, po tzv. Posebnom postupku. Obračun za većinu građana automatski radi softver Porezne uprave, pa nema potrebe za podnošenje godišnje porezne prijave.

Na temelju JOPPD obrazaca koje je dužan Poreznoj upravi dostavljati svaki isplatitelj primitaka građana, još lani je pojednostavljena priča oko postupka utvrđivanja poreza na dohodak za građane. Tako će većina nas do 30. lipnja 2017. dobiti na svoju kućnu adresu Privremeno porezno rješenje s utvrđenim porezom na dohodak za 2016. godinu.

No, iako će Porezna uprava sama za svakog građanina izračunati razliku za uplatu ili povrat poreza na dohodak u Privremenom poreznom rješenju, moguće je da ona trenutno u svojim evidencijama nema sve podatke na temelju kojih biste mogli ostvariti porezne olakšice. Ukoliko npr. Porezna uprava nema za prošlu godinu evidentiranu promjenu vašeg boravišta na tzv. potpomognuto područje, možete do utorka – 28. veljače, podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku koji se predaje na obrascu ZPP-DOH. Obrazac ZPP-DOH možete kupiti u knjižarama ili isprintati s interneta sa stranica porezne uprave (www.porezna-uprava.hr).

Potpomognuta područja

U Međimurskoj županiji općine koje spadaju pod potpomognuta područja jesu:

Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Selnica, Štrigova, Podturen, Pribislavec i grad Mursko Središće. Stanovnici tih općina u obrascu ZPP-DOH navode informaciju o prebivalištu na području P2 (potpomognuto područje 2).

Temeljem obrasca ZPP-DOH građani mogu tražiti da im se prizna pravo na:
1. uvećani osobni odbitak po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutim područjima
2. uvećani odbitak za uzdržavane članove ili djecu ili utvrđenu invalidnost ili preraspodjelu dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove
3. uvećani osobni odbitak za plaćene doprinose u inozemstvu ili za dana darovanja u tuzemstvu
4. pokretanje posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak u ime i za račun ostavitelja
5. uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u posebnom postupku.

Obrazac ZPP-DOH podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta. Uz ispunjen obrazac ZPP-DOH potrebno je priložiti vjerodostojne isprave na temelju kojih se dokazuju prava, poput rodnog lista, vjenčanog ili smrtnog lista, potvrde o usvojenju ili skrbništvu, rješenje suda o plaćanju alimentacije za bivšega bračnog druga, rješenje o utvrđenom invaliditetu i dr.

Prigovor na Privremeno porezno rješenje

Nakon primitka Privremenoga poreznog rješenja do 30. lipnja, građani mogu do 31. srpnja 2017. podnijeti prigovor na isto. Temeljem tog prigovora mogu odustati od primjene posebnog postupka, te će se dobiveno rješenje poništiti. U ostalim slučajevima o prigovoru odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo u roku od 30 dana. Ako pak prigovor nije podnesen u roku, obveza utvrđena Privremenim poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.

Povrat preplaćenog poreza na dohodak

Povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza izvršit će se negotovinski, i to na račun (tekući, ali i žiroračun) koji građani imaju otvoreni kod banaka. Ako građani ne dostave podatak Poreznoj upravi o promjeni broja računa na koji će se povrat poreza izvršiti, povrat poreza uplatit će se na račun kojim raspolaže Porezna uprava. S obzirom na to da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovrhe u cijelosti, povrat poreza ne može se isplatiti na posebni (“zaštićeni”) račun, već se isplata može izvršiti samo na redovne račune. Isto tako Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da građanin ima neplaćene porezne obveze.

Tko mora i dalje podnijeti poreznu prijavu

Građani koji su i dalje obvezni podnijeti prijavu poreza na dohodak na obrascu DOH 2016 i na koje se ne odnosi Posebni postupak:

1. oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga)
2. oni za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku
3. pomorci (članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada)

Najvažniji rokovi kod prijave poreza na dohodak za građane

28. veljače 2017. – predaja obrasca ZPP-DOH i obrasca DOH 2016
30. lipnja 2017. – dostava privremenih poreznih rješenja građanima
31. srpnja 2017. – rok za uplatu utvrđene razlike za uplatu poreza na temelju Privremenoga poreznog rješenja (ako građanin nije uložio prigovor) i rok za podnošenje prigovora Poreznoj upravi na dobiveno Privremeno porezno rješenje

Ostavi komentar