Je li moguće naplatiti trošak slanja opomene, odnosno poštarinu?

Savjetovalištu potrošača Međimurske županije stigao je upit Međimurke Jelene: “Je li moguće naplatiti trošak slanja opomene, odnosno poštarinu? Odgovor Savjetovališta potrošača Međimurske županije je sljedeći: “Slanje opomene fizičkim osobama NIJE dozvoljeno naplaćivati. Potrošač nije tražio da mu se pošalje opomena, a trošak nadoknađuje onaj koji ga je stvorio. Nijedan zakon ne traži da se šalje opomena, opomena je ustvari račun na temelju ugovora. Slanje opomene, bilo poštom, bio telefonom, bilo

internetom je samo dobra poslovna praksa trgovca.

To su ukratko tumačenja iz Zakona o obveznim odnosima. Nadalje, za kašnjenje plaćanja računa vjerovnik (trgovac) ima pravo na zakonom propisane zatezne kamate, koje su veće od bankarskih kamata, te je to ustvari naknada za troškove opomene ako je šalje.

Zakon o zaštiti potrošača:

Članak 15.

(1) Izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih

potraživanja nije dopušteno naplaćivati.

Članak 138.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se

za prekršaj trgovac – pravna osoba ako:

  1. potrošaču naplati izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih

novčanih potraživanja (članak 15. stavak 1.)

Savjetujemo da ako želite osporiti račun, obavezno se morate žaliti, tj. uputiti prigovor, na koji Vam trgovac mora odgovoriti u roku od 15 dana. Ne možete samo zanemariti račun jer ćete u slučaju sudskog spora izgubiti spor, jer se nište žalili, znači priznali ste dug, a niste ga platili.

Ako trgovac ne uvaži Vaše razloge i objašnjenje, prijavite trgovaca Gospodarskom inspektoratu.”

Ostavi komentar