Posebno uzance u trgovini na malo

U internoj anketi Društva Vukanovčar o primjeni odredaba Posebnih uzanca u trgovini na malo, aktiviste je iznenadio podatak da u anketiranom uzorku nijedan trgovac i nijedan potrošač nisu nikada čuli za „uzance“.  Uzance su skupljeni i sistematizirani trgovački, poslovni običaji objavljeni od nadležnih organa. U Hrvatskoj je Posebne uzance u trgovini na malo Skupština Hrvatske gospodarske komore utvrdila na 6. sjednici održanoj 16. veljače 1995. (NN 16/95).

Posebnim uzancama uređuju se prava, obveze i odgovornosti subjekata u obavljanju trgovine na malo pravnih i fizičkih osoba i prodavača-trgovaca (trgovac) te kupaca i mogućih kupaca (potrošač). Uzance se primjenjuju i na odnose koji ugovorom ili propisima nisu drugačije uređeni. Stranke mogu ugovoriti primjenu uzanci u cjelini ili samo pojedinih uzanci.

Poštenje i savjesnost temeljna su načela kojih se trgovac i potrošač moraju držati u poslovima trgovine na malo. Stranke se ne mogu pozvati na neku od uzanci ako bi njezina primjena u konkretnom slučaju uzrokovala posljedice oprečne tim načelima.

Uzance određuju da je trgovac dužan u svom poslovanju ponašati se jednako i korektno prema svim potrošačima, bez diskriminacije i omalovažavanja i profesionalnom diskrecijom štititi potrošača. Trgovac je dužan izbjegavati ponašanje koje bi moglo dovesti do rušenja ugleda potrošača. Trgovac treba omogućiti potrošaču pod jednakim uvjetima upoznavanje robe raznih proizvođača i omogućiti mu slobodan izbor i kupnju izabrane robe. Trgovac je dužan dati potrošaču i dopunsku ponudu za drugu robu.

Uzance cijelo jedno poglavlje posvećuju informiranju potrošača od strane trgovca, pa je zanimljivo primijetiti da nijedan trgovac ne provodi informiranje potrošača (osim reklama), te je čak Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zakonom o zaštiti potrošača za informiranje potrošača zadužilo jedinice lokalne samouprave, a ne trgovce.

Kako su se mnogi zakoni koji određuju obaveze i prava potrošača mijenjali u zadnjih 24 godine, uzance nisu prilagođavane zakonima, nisu stavljene van snage, ali se niti ne primjenjuju, osim časnih izuzetaka, koji zapravo ni ne znaju da postoje Posebne uzance u trgovini na malo.

Posebne uzance u trgovini na malo definirano je koje radnje trgovca se smatraju povredom uzanci, te  je ovlašten Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kao mjerodavan u postupku utvrditi nepoštivanje uzanci i izreći mjeru za prekršitelja. U zbirci presuda Suda časti nije spomenuta nijedna presuda vezana za Posebne uzance u trgovini na malo.

Neki smatraju da su Posebne uzance u trgovini na malo nepotrebne, jer postoji Zakon o zaštiti potrošača koji definira nepoštenu poslovnu praksu, što je potpuno krivo, je Uzance definiraju i dobru polovnu praksu trgovca, a koju nesumnjivo treba nagraditi.

 

Ostavi komentar