KORONAVIRUS: Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, prekršiteljima prijete ozbiljne novčane kazne od sanitarnih inspektora

koronavirus
Ilustracija

Osobe koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom bolesti koju izaziva SARS—CoV-2 bit će stavljene pod zdravstveno nadzor u samoizolaciju pri ulasku u Hrvatsku, jedna je od najvažnijih mjera za suzbijanje koronavirusa u našoj zemlji u kojoj ova virusna pošast srećom nije uzela maha, kao u nekim drugim zemljama.

Prema sadašnjem stanju stvari za sada je nama najbliža “opasna” zemlja za širenje virusa Italija i to od ovog utorka cijela zemlja, a ne samo sjeverne pokrajine. Ako iz Italije dođete u Hrvatsku, odmah morate u samoizolaciju, a to za sada vrijedi i za još neke azijske zemlje poput Kine, Koreje, Japana…Međutim, situacija se doslovce mijenja iz sata u sat, pa je moguće da će se krug ovih zemalja proširiti.

I dok se u nekim županijama poput one Varaždinske u nekoliko dana više od 200 osoba našlo u (samo)izolaciji zbog sumnje na SARS-CoV2 (službeno ime koronavirusa), a tamošnji stožer civilne zaštite dnevno obavještava javnost o broju oboljelih (četiri za sada, jedan s malo težim simptomima), kao i o onima koji su pod nadzorom, u Međimurju trenutačno imamo oskudne informacije o onima koji su testirani zbog sumnji u koronavirus (tri ili četiri i svi su do sad bili srećom negativni).

Kakva je situacija vezano uz samoizolaciju u Međimurju podataka nema, pa ispada da naši građani očito nisu bili previše u doticaju s Italijom ili nekom drugom zemljom, što je s jedne strane dobro ako je to zaista tako, jer nema tako velike opasnosti od zaraze, ali potencijalno bi mogao biti zabrinjavajući podatak, ako to nije baš istina.

S obzirom na broj prijava i obavljenih testova, u Hrvatskoj na koronavirus koji je znatno manji od drugih europskih zemalja, u utorak su ministru policije Davorinu Božinoviću novinari uputili pitanje i o mogućim sankcijama građanima i tvrtkama ukoliko se ne pridržavaju mjera i uputstva Ministarstva zdravlja.

Ministar je kazao da su prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, novčane kazne od 3000 do 8000 kn i to za fizičke osobe koje mogu izreći sanitarni inspektori, a ne policija.

Međutim, prema tom zakonu, prekršajne kazne mogu biti blaže, ali i puno oštrije, posebice za pravne osobe. Sanitarni inspektor može uglavnom odmah na licu mjesta izreći mandatnu kaznu od 1000 kn, dok su ostali rasponi visine kazne od 1000 kn do čak 100.000 kn koliko mogu dobiti pravne osobe. Ali, prema našoj pravnoj praksi, one su konačne tek kad prođe cijeli prekršajni postupak, koji je vezan uz sudove.

Uglavnom, prema onima koji su obuhvaćeni procedurom (samo)izolacije rješenjem sanitarnog inspektora (to je uglavnom na graničnim prijelazima: npr. onima prema Italiji ili u našim zračnim lukama) u njegovom rješenju piše kako se za kršenje zdravstvenog nadzora plaća novčana kazna. Ako ne dobijete rješenje, sve je uglavnom na savjesti građana.

Evo što sve predviđaju kaznene odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti:

Članak 75.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 11. stavak 2.),
2. ne provodi rano otkrivanje izvora i putova prenošenja zaraze (članak 13.),
3. ne obavlja laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti (članak 14.),
4. obavlja laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti bez rješenja ministra (članak 14. stavak 8.),
5. o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima ne vodi evidenciju i ne dostavi izvješće o uzročnicima zaraznih bolesti (članak 15.),
6. ne prijavi zaraznu bolest na način određen ovim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 16.),
7. ne izvijesti nadležno tijelo utvrđeno propisima o veterinarskoj djelatnosti (članak 18. stavak 1.),
8. obavlja preventivnu i obvezatnu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju bez ovlaštenja ministra (članak 24. stavak 1.),
9. izvješće o provedenom stručnom nadzoru ne dostavi u propisanom roku (članak 24. stavak 5.),
10. ne obavlja protuepidemijsku dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, ili obavlja protuepidemijsku dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju a za isto ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 49. i 54.),
11. ne provodi propisane mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (članak 66. stavak 1.),
12. u određenom roku ne postupi po rješenju sanitarnog inspektora (članak 69.).
Za prekršaj iz stavka 1. točke 5., 6. i 11. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 76.
Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
1. ako ne omogući nadležnom sanitarnom inspektoru kao i nadležnom doktoru opće (obiteljske) medicine ili doktoru medicine specijalistu epidemiologije nesmetano obavljanje nadzora te poduzimanje propisanih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (članak 8.),
2. ako ne provodi opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (članak 10.),
3. ako onemogućava provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (članak 11. stavak 1.),
4. ako primi u radni odnos osobu bez prethodno obavljenoga zdravstvenog pregleda ili ako ne osigura povremene zdravstvene preglede zaposlenih radnika (članak 28.),
5. ako primi na rad, odnosno zadrži na radu osobu za koju je utvrđeno da je oboljela od određene zarazne bolesti ili da izlučuje klice i parazite (članak 29.,30., 31., 32., 33. i 34.),
6. ako zaposlenim osobama ne osigura stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, odnosno ako na radu zadrži osobu bez potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni (članak 37.),
7. ako obavi prijenos, pogreb i iskopavanje umrlih osoba protivno odredbama članka 58. – 62. ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna fizička osoba te odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinjenog po drugi put, uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju do šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći put uz novčanu kaznu izreći će se mjera trajnog oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti.

Članak 77.
Kada se obveza pridržavanja mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti odnosi na maloljetnu osobu, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj, odnosno skrbnik, ako ne izvrši obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih Programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi.

Članak 78.
Doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik koji utvrdi oboljenje, sumnju na oboljenje ili smrt od zarazne bolesti, a o tome bez odgode ne izvijesti najbližu pravnu osobu koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnog zdravstvenog radnika kaznit će se za prekršaj na licu mjesta novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 79.
Za svaku povredu odredaba ovoga Zakona, sanitarni inspektor na licu mjestu naplatit će novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

Ostavi komentar